صندوق نامه ها

سوال ۱:

آیا پایه های تحصیلی اول، دوم و سوم ابتدایی هم می توانند در طرح و مسابقات آن شرکت کنند؟

پاسخ: مخاطب اصلی طرح، پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی هستند اما درصورتی که آثار ارزشمنی از پایه های اول و دوم و سوم طرح به دبیرخانه طرح ارسال شود، ارزشیابی آثار و اعلام برترین ها از بین آن ها انجام خواهد شد.

 

سوال ۲:

چه جوایزی به آثار برتر اهدا می شود؟

پلسخ: جوایز مسابقات تا ۱۶ آبان ماه در سایت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.