تقویم طرح

کارگاه آموزشی مربیان: سه شنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۲

برگزاری کارگاه آموزشی دانش آموزان در مدارس: ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه

 

 

1080827_929

مهلت شرکت در مسابقات: ۲۵ آبان ۱۳۹۲

thum-3cad680d1df6a7108e0-naghashi bache_2186