صفحه اصلی

طرح مدیریت پایدار منابع آب و خاک حبله رود در فاز دوم، درصدد دستیابی به الگوی مناسب مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز کشور در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد و بر آن است تا این مهم را از طریق تقویت هماهنگی بین بخشی در سطح دست اندرکاران مختلف و نیز اجرای فرآیندهای مشارکت مدارانه محلی محقق سازد.

 «هدف نهایی این طرح، بر توسعه مدیریت جامع منابع طبیعی تجدید شونده بنا گردیده است.»

تحقق این دستاوردها، بدون مشارکت وسیع و همه جانبه آبخیزداران و بهره برداران عرصه‌های منابع طبیعی امکانپذیر نمی باشد و یکی از بهترین راهکارها در راستای افزایش مشارکت همه جانبه جامعه‌ی محلی، سرمایه‌گذاری فکری روی دانش آموزان و نسل آتی بهره برداران حوزه می‌باشد تا از طریق حساس شدن به مقوله منابع طبیعی و لزوم بهره‌برداری خردمندانه از این مواهب، آینده اقتصادی، اجتماعی و نیز محیط زیستی حوزه را ضمانت نمایند. بر این اساس، چارچوب عملیاتی سازی این مهم در راستای آموزش مدارس و دانش آموزان حوزه آبخیز حبله رود در حوزه استان سمنان، شهرستان گرمسار برای نیمسال اول سال تحصیلی  ۹۳-۱۳۹۲ توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و برنامه توسعه ملل متحد تنظیم شد و با تعیین فازهای اجرائی و مراحل گام به گام اجرای این مقوله و انتخاب  مهندسی مشاور آبانگاه به عنوان مشاور مجرب در این رابطه، مسیر روشنی را برای اجرای طرح افزایش آگاهی آبخیزداران تبیین نمود.